český

KONGRESONO

Prvý anarchistický kongres vo Varšave

V súčasnosti sa ozýva viac a viac hlasov hovoriacich priamo o kríze anarchistických myšlienok – alebo všeobecnejšie – idey slobody. Prístup členov mnohých komunít, ktorých étos odkazuje na autonómiu jednotlivca, právo na sebarealizáciu a na zásadu spravodlivého prerozdeľovania bohatstva, je v posledných rokoch, ak nie priam pasívny, tak typick7 istou nesmelosťou, ktorá ich robí neschopnými plne využiť svoj potenciál. Znížená aktivita liberálnych skupín sa stáva o to výraznejšia, keď ju porovnáme s politickou agitáciou radikálnej pravice a zvýšenou podporou spoločenstva pre ich program. Malo by to znamenať dejové {dejové?) vyhorenie anarchistických myšlienok?
Istý nedostatok sebadôvery, ktorý je typický pre liberálne skupiny na prahu dvadsiateho prvého storočia, spolu s nedostatkom návrhov, ktoré by spresnili jasný plán činnosti a rozvíjali spoločnú identitu spôsobuje to, že liberálne myslenie je považované za neplodné a zbavené intelektuálnych kapacít. Táto jej recepcia napomáha návratom spoločnosti k ideológiám útlaku (fašizmus, nacionalizmus, boľševizmus), a taktiež prispieva k pocitu nedostatku alternatív a pasivity v aktuálnom spoločenskom, ekonomickom a politickom stave.
Kongresono, Prvý anarchistický kongres vo Varšave chce zmeniť tento stav. Táto operácia má mať dve úrovne.Prvá je priateľská konsolidácia liberálnych aktivistov, anarchistických skupín a anarchistických individualistov. Tento projekt, aj keď je realizovaný v podobe “kongresu”, by sa mal líšiť od tradičných akademických klišé, a pretookrem krátkych tematických vystúpení a súvisiacich s nimi diskusií, Kongresono prijíma všetky formy výtvarného prejavu, ako sú napríklad happeningy workshopy, a umelecké inštalácie.
Druhá úroveň anarchistického kongresu by mala sa realizovať v úvahách o možnosti vypracovania intelektuálnej základne (alebo viacerých základných modelov) nevyhnutnej na to, aby sa všetky myšlienky, a najmä idea slobody mohli rozvíjať, budovať jazyk schopný popísať súčasnú spoločensko-politickú situáciu. Cieľ tohto projektu je chrániť ich pred osifikáciou a axiomatizáciou. Tento projekt ma za cieľ chrániť ich pred osifikáciou a axiomatizáciou. V rámci Kongresono sa budeme snažiť zodpovedať také otázky ako:
Čo chce dosiahnuť liberálne myslenie, proti komu a proti čomu je nasmerovaná činnosť oslobodzovacích hnutí? Ako nájsť myšlienku slobody v modernom systéme vlády a sociálnej manipulácie?, Čo je a ako funguje systém útlaku v dvadsiatom prvom storočí?
Dúfame, že spoločné úvahy prispejú k rozvoju vytvárania identity oslobodzovacích hnutí, určeniu vlastného priestoru a metód fungovania.

Kongres sa bude konať 4-5. Apríla vo Varšave.
Rátame s niekoľkými desiatkami účastníkov.
Vystúpenia budú rozdelené na tematické bloky. Prednášky a prejavy budú usporiadané tak, aby sme museli čeliť rôznym, konfrontačným myšlienkam, konceptom a víziám.
Je veľmi dôležité, aby nám referenti dopredu poslali konspekty svojich prejavov, čo nám umožni usporiadanie programu.
Pošlite ich prosím najneskôr do 20. marca. Pracovné jazyky:: poľština a angličtina.
Diskusie vedie moderátor. Po každom vystúpení sa začína voľná diskusia.
Vynaložíme úsilie, aby sme všetkým účastníkom poskytli lacné, alebo podľa možnosti bezplatné ubytovanie, ako aj vegánske občerstvenie.

Po skončení Kongresono plánujeme vydať zborník prezentovaných textov v podobe brožúry, podľa záujmu aj stenogramy diskusií.
V prípade otázok nás kontaktujte na: wfa@riseup.net
Nižšie uvádzame niekoľko diskusných tém, ktoré sa nám zdali dôležité. Zoznam tém nie je uzavretý, nemyslíme si, že sa nám podarí prediskutovať všetky navrhované otázky. Rátame s otvorenosťou voči predneseným témam. Zdôrazňujeme, že forma vystúpenia môže byť akákoľvek: manifest, hudba, performance, výtvarné inštalácie, apod.
Rečnícky čas: 1-30 minút.

Témy

Metódy a techniky hnutia:
– pacifizmus alebo insurekcionizmus a terorizmus?
– Odolnosť voči médiám, hacking (sociálne siete, memy)
– Súhlasíme so spoluprácou s politikmi počas našich akcií?
– Plný rozsah opatrení, všetky metódy prípustné
– Art- slobodná kultúra
– Alternatívna ekonómia (výmena, družstvá, couch surfing)
– Vzdelávanie ako prostriedok sociálnej zmeny
Komu sú venované naše požiadavky?
Syndikalizmus
– Vylúčené skupiny (LGBTQ,malé mestá, vidiecke oblasti, atď)
– Umelci a umelkyne. Ľudia kultúry
– Akademická obec (študenti a študentky)
– Hnutie “Occupy”
– Pozícia individualistický nihilizmus.
Mesto:
– Mesto ako priestor kontroly
– Situacionizmus dnes
– Účasť obyvateľov v mestskom živote
– Bytová politika (vysťahovania, gettá, vysídlené osoby)
– Budúcnosť squatov
– riadenie spoločných priestorov partizánske zahradničenie
Internet / hacktivizmus
– Ciele a účinnosť hacktivizmu
– Internet ako utópia rovnosti bez hraníc
– Internet ako dystópia: riziká spojené s internetom
– Duševné vlastníctvo a autorské práva, obmedzenia verejnej domény, open source, creative commons, slobodná kultúra pohybu, atď

– Web-cenzúra ACTA
– Anarchizmus a technológia (od armády po bio-a nanotechnológie)
Feminizmus:
– Anarchizmus a feminizmus: spoločné ciele?
– Zdroje útlaku feministickej teórie a metódy boja proti nim
– Fyzické a sexuálne násilie na ženách
– Vzťah štátu a patriarchátu
– Sex a anarchizmus
– Čína, Ďaleký východ (ako reagovať na porušovanie práv zamestnancov v Ázii)
– Afrika
– Blízky východ
– Južná Amerika
– Politická fikcia
Ekológia: anarchistické hnutie je ekologické hnutie? – Radikálne environmentálne skupiny, – Anarchizmus a boj za práva zvierat (vegan)
OSN o zmene klímy (COP), november / december 2013, Varšava
“Antykongres” v Katoviciach, máj 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: